Pneumocephalus Caused by an Epidural Ozone Injection for Treatment of Disc Prolapse

*Corresponding author: Surath Manimala Rao*, Laxmi Kotgire and B.V. Savitr Sastri