Ovarian Cystectomy for Huge Mature Cystic Teratoma Developed in Less than Five Years: A Case Report

*Corresponding author: Evanthia G. Tsalkidou*, Ilker H. Memet, Giasar M. Chasan, Apostolos-Kyriakos Zolotas, Achmet T. Achmet, Paris Poursanidis and Dimitrios Babalis