The Nutritional Composition and Health Benefits of Lincang Walnuts

Carolyn E. Lister*, Yi Xiao, Jianrong Yang, Janine M. Cooney, Dwayne J. Jensen, Yongfeng Tang, Fengrui Xie, Lijing Chen, Xuejiang Tie and Hongxing Tian