Suggestions to Improve Medical Education in China-Learning from Diagnostic Errors of Kidney Diseases

Jiuhong Li, Pengfei Wei, Zhenfu Zhao, Meng Li, Jin-Wen Hua, Ni Xie, Xiaohua Xie, Sheng Lang Zhu* and Kunmei Ji*