Significant Reduction of Emergency Department Wait Time Correlates to Improvements in Patient Satisfaction and Yelp Ratings

Phillip A. Cohen, John Chon, Rachele Hwong, Ching-Che Chiu, Meng-Yin Wu*, Wen-Ta Chiu, Matthew Lin and Jonathan Wu