Renal Salt Wasting Syndrome due to Carboplatin in a Patient with Lung Cancer

Satoshi Toriumi* , Takeshi Saraya* , Naoki Tsujimoto, Takeshi Nosaka, Hidemi Kanno, Hikaru Kukimoto, Sho Sakuma, Yohei Nagamine, Kosuke Ohkuma, Mitsuru Sada, Hiroki Nunokawa, Yasutaka Tanaka, Takuma Yokoyama, Saori Takata, Takashi Koide, Daisuke Kurai, Hiroo Wada, Haruyuki Ishii, Hajime Goto and Hajime Takizawa