Pulmonary Aspergillosis Mimicking Primary Lung Cancer

Takeshi Saraya*, Takeshi Nosaka, Masachika Fujiwara, Hiroki Nunokawa, Kosuke Ohkuma, Naoki Tsujimoto, Shin Karita, Haruhiko Kondo and Hajime Takizawa