Primary Pleural Lymphoma with Dense Pleural Thickening

*Corresponding author: Takeshi Saraya*, Hidefumi Takei, Masachika Fujiwara, Reiko Shimizu, Nozomi Fukuda, Hiroki Nunokawa, Kosuke Ohkuma, Naoki Tsujimoto, Yayoi Tsukahara, Haruyuki Ishii, Haruhiko Kondo and Hajime Takizawa