Pancreas and Coronavirus Disease-2019

*Corresponding author: Lorenzo Dioscoridi*

Full-Text PDF:

letter to the editor