Measurement of Women’s Leg Edema Using Ultrasonography

*Corresponding author: Eri Ikuta, Yumiko Watanabe, Nami Yanagisawa, Miwa Nakagawa, Ayumi Ono, Keiko Seki, Makiko Oowaki, Masafumi Koshiyama* and Shin-ichi Sakamoto