MAPK/ERK Activation Sensitizes MKN-28 Cells to Cisplatin-Induced Apoptosis

Zhan-Guo Zhang, Yan-Hui Wu, Hui-Fang Liang, Bi-Xiang Zhang and Wan-Guang Zhang*