Lipocalin-2 in Stroke

*Corresponding author: Wen-Hai Chou*, Guona Wang, Varun Kumar and Yi-Chinn Weng