Iliopsoas Tendon Injury In an Adolescent: A Case Report

*Corresponding author: Yuko Kobashi*, Takuya Suzuki, Yoko Tazawa, Yohei Munetomo, Akira Baba, Sinji Yamazoe, Takuji Mogami