Hyperfunctioning Parathyroid Giant Adenoma

*Corresponding author: Sperlongano P*, Clarizia G, Accardo M, Mazzone A, Mazzone S, Esposito E, Esposito A, Striano A, Manfredi C, Sperlongano S, Sperlongano R and Gubitosi A

Full-Text PDF:

original research