Gaucher’s Disease, Myoclonic Seizures after Splenectomy: A Case Report

*Corresponding author: Min Li, Jia Liu, Yu-Hua Zhong, Yuan Yuan, Xuan Wang and Fu-Hua Peng*