Duodenal Amyloidotic Tumor

*Corresponding author: Marta Jaconi, Roberto Frego and Fabio Pagni*