Duodenal Amyloidotic Tumor

*Corresponding author: Marta Jaconi , Roberto Frego and Fabio Pagni*