Comparisons between Portosystemic Shunting Modalities in Patients with Liver Cirrhosis and Portal Hypertension

*Corresponding author: Firuz Gafurovich Nazyrov, Castro-Benitez C, Andrey Vasilyevich Devyatov, Azam Khasanovich Babadjanov*, Umid Ravshanovich Salimov and Laziz Lappasovich Mardonov

Full-Text PDF:

original research