Apelin Gene Therapy Increases Autophagy via Activation of Sirtuin 3 in Diabetic Heart

*Corresponding author: Xuwei Hou, Heng Zeng, Qin-Hui Tuo, Daun-Fang Liao and Jian-Xiong Chen*

Full-Text PDF:

original research