Apelin Gene Therapy Increases Autophagy Via Activation of Sirtuin 3 in Diabetic Heart

Xuwei Hou, Heng Zeng, Qin-Hui Tuo, Daun-Fang Liao and Jian-Xiong Chen*