Anxiety and Depression among Pregnant Women in the Gaza Strip

*Corresponding author: Eslam Farhat Murtaja and Abdel Aziz Mousa Thabet*