Analysis of the Intracellular Zinc in HCV Replicon

Kazuhisa Yuasa, Daichi Takizawa, Hitoshi Takagi*, Satoru Kakizaki, Ken Sato, Masanobu Yamada, Youko Katsuya, Hiroshi Koyama, Takuro Sakai and Kazuo Arakawa