Analysis of the Intracellular Zinc in HCV Replicon

*Corresponding author: Kazuhisa Yuasa, Daichi Takizawa, Hitoshi Takagi*, Satoru Kakizaki, Ken Sato, Masanobu Yamada, Youko Katsuya, Hiroshi Koyama, Takuro Sakai and Kazuo Arakawa

Full-Text PDF:

original research