Airport Personnel and Coronavirus Disease-2019: A Seroprevalence Study in Taiwan

Chien-Chang Lee*, Chih-Hung Wang, Shih-Tien Hsu, Shih-Hung Liu, Tse-Hua Lo, Yen-Hsing Liu, Alexa Papaila and Shan-Chwen Chang