A LEAN Approach to Emergency Department Crowding in a Southern California Health System

*Corresponding author: Ching Che J. Chiu, Tina T. Tsai*, Rachele Hwong, JJ Stewart, Su-yen Wu, Sasha Yu, Nicole Chorvat, Spencer Liu, William Huang, Michael Agron, Jon Aquino, Eing-Min Chang, Steve Giordano, Donald Lorack, Howard Ternes, Matthew Lin, Jonathan Wu and Wen-Ta Chiu

Full-Text PDF:

retrospective research