MAPK/ERK Activation Sensitizes MKN-28 Cells to Cisplatin-Induced Apoptosis

*Corresponding author: Zhan-Guo Zhang, Yan-Hui Wu, Hui-Fang Liang, Bi-Xiang Zhang and Wan-Guang Zhang

Full-Text PDF:

original research