Evaluation of Cardio-Ankle Vascular Index and Influencing Factors in Natural Population of She Minority in China

*Corresponding author: Huan Liu, Yongqiang Hong, Xiuqin Wu, Xiaobin Zhang, Menghua Huang and Hongyu Wang*

Full-Text PDF:

original research